Öteki Türkiye

Hakkımızda

3 Eylül 2015 Perşembe

   Bir asra yaklaşan Cumhuriyet tarihimizde yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik gerilimler, tanımlayamadığımız modernleşme sürecimize derin zigzaglar çizmektedir. Çözüm sürecinde ise bir türlü belirleyemediğimiz ortak vatan duygumuzun yoksunluğundan dolayı umut dahi yeşertmeyen korkulara sahip olmaktayız. Ayrıca, ülkemizde bilgiden mahrum fikir sahibi olan insanların sayısal çokluğu ve birbirini düşman ilan eden ön yargılarımız; ortak aklın işlevsel hale gelmesini engellemekte,  ‘’ben’’ ya da ‘’biz’’ kavramı ile ‘’öteki’’ kavramı arasındaki uçurumu giderek derinleştirmektedir.
   
   Bu iki kavram arasındaki uçurum, her şeyin çabuk değiştiği ülkemizde “pozitif değişim” öznesinin gelecek kuşaklara bir usanç olarak kalma tehlikesini doğurmuştur. Bu nedenle Cumhuriyetle birlikte hızlanan modernleşme sürecimizi durağan yapıdan çıkarıp ileriye dönük bir standarda kavuşturmak ve “devlet” ile “vatandaş” gibi yaşamsal iki kavramın etkinliğini teorikten pratiğe dönüştürmek yapılması gereken en hayati görevlerdir.
   
   Ancak, ülkemizde büyük bir halk kitlesinin canlılığı, ait olduğu hayat standartları (eğitim, sağlık, düşünce, politik, ekonomik vs) tarafından belirlenmektedir. Ulusal anlamda sosyo-ekonomik durumumuz, resmi ifadelerde gelişmekte olduğumuzu gösterse de, genel anlamda gerçeğin biraz ötesinde durmaktayız. Bu durum milletimizin ve doğal olarak da devletimizin geleceğe dair vizyonunu olumsuz etkilemektedir.
   
   www.otekiturkiye.org olarak öncelikle hayatımızda var olan YASAMA, YÜRÜTME ve YARGI GÜÇLERİNİ daha sonra da diğer güçleri daha aktif hale getirmeyi; adına halk, vatandaş, millet, yurttaş, ulus dediğimiz yönetilenlerin; farklı bakış açılarıyla ya da öteki bir gözle karar alıcılar karşısında bilgilenmesine katkı sağlamayı, etkin vatandaşlık ile etkin bireyi hâkim kılmayı, bugünkü modern dünyanın [etnosentrik bakış dışında] yaşanılması gereken değerlerini ülkemizin ulusal ve yerel dinamikleriyle birleştirerek insana odaklamayı ve ülkemizde yeni bir değişim sürecinin oluşturulmasına bireysel katkı sağlamayı amaçlamaktayız.
   
   Bu nedenle ülkemizde yaşanan günlük olayların(gündem) dışında kendi belirlediğimiz konuları, toplumsal hafızamızı aydınlatma düşüncesinden yola çıkarak sade, samimi, sivil ve öteki bir bakışla ifade etmeye; biraz akademik ve biraz da reel bakışlarla irdelemeye niyetliyiz.
   
   Çünkü biz, her bireyin artı bir değer olduğu ya da her insanın; iktidar-muhalefet, inançlı-inançsız, öteki-beri, kadın-erkek, zengin-fakir ve taraflı-tarafsız nitelikleri dışında toplumda ayrı bir role sahip olduğu inancında ve ortak bir gök kubbenin içinde yaşadığımızın farkındayız.
   
   Türkiye adına düşünülecek bir fikir ve söylenecek bir söz için...
 
   dusunce@otekiturkiye.org

Paylaş
KONUŞAN TÜRKİYE!
6 Eylül 2015 Pazar

Son yıllarda ağızlarda ve hatta resmi makamlarda hep bir söz var: `Konuşan Türkiye` diye…

Kimsecikler
6 Eylül 2015 Pazar

Kimsecikler, ya da onlar her aile de olması beklenen kişilerdir aslında. İsimleri, yaşları ya da renkleri farklı olsa da bu başlık gibi masumdur aslında... Kimsecikler, ne bir lise ne de bir üniversite öğrencisidir. Arada kalmanın yalnızlığıdır...